Polityka Prywatności, czyli Zasady Przetwarzania Danych Osobowych w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku poprzez stronę internetową http://www.techno-park.elk.pl/konferencja/

jako informacja na podstawie ART. 13 UST. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Park Naukowo-Technologiczny w Ełku z siedzibą w Ełku, ul. Podmiejska 5, 19-300 Ełk.
 2. W sprawie danych osobowych prosimy o kontakt pisząc na w/w adres pocztowy najlepiej z dopiskiem: „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail: ido@technopark.elk.pl.
 3. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

CEL I CZAS PRZETWARZANIA

 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • oferowania przez nas naszych usług (marketing bezpośredni) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • rejestracji uczestników za zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • uczestnictwa w konferencji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b);
 • kontaktowych pod wskazany numer telefonu lub adres e-mail, aby odpowiedzieć na zapytania (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora);
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Państwa danych – prawo administratora danych będącego przedsiębiorcą (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw).
 • Podanie danych osobowych, może być niezbędne do realizacji uczestnictwa w Konferencji bądź oferowanych przez nas usług.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 4, tj.:
 • przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO;
 • okres przetwarzania danych może być przedłużony, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. I tak, dane osobowe które   zostały przez Państwa przekazane w celu:
 • rejestracji i uczestnictwa w konferencji do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 • rozpatrywania reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 • obsługi zapytań i innych wniosków do nas kierowanych, w tym zapewnienie rozliczalności prowadzonych przez ADO działań przez okres 3 lat.

ODBIORCY DANYCH

 • W ramach poszczególnych Usług Zaufani Partnerzy, m. in. Radca Prawny, podmiot nadzorujący tj. Urząd Gminy Miasta Ełk. itp. mogą być Odbiorcami Państwa danych. Państwa dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).

COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

 • Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 • Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania do prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www.
 • Administrator korzysta z usług Google LLC dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować sposób korzystania ze strony internetowej www oraz dostosowywać stronę i treści marketingowe pod użytkownika za jego zgodą.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
 2.        prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 3. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 4. prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 7. Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.